RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję,:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem danych osobowych jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ulicy 1 Maja 25.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem można się skontaktować poprzez adres email:  gssch@data.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNAPani/Pana dane będą przetwarzane gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień zawartej umowy oraz na podstawie uprzednio udzielonej przez Pani/Pana zgody, w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie. W przypadku umowy kredytowej, Pana/Pani dane zostaną udostępnione firmie udzielającej kredytu w celu realizacji postanowień umowy.
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCHW związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści  swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w tym zakresie będzie skutkowało odmową realizacji usług.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Sławomir Kozieł
inspektor@4consult.com.pl