Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ulicy I Maja 25, 57-200 Ząbkowice Śląskie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Kandydat na to stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:
1.1. Kandydaci na Prezesa Zarządu winni posiadać wykształcenie średnie lub wyższe, oraz odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
1.2. Niekaralność.
1.3  Korzystanie w pełni z praw publicznych;
1.4 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2. Wymagania pożądane:
2.1 Znajomość prawa spółdzielczego;
2.2 Znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych  w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem wielozakładowym.

Posiadać zaświadczenia:

a. o niekaralności,
b.  lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy).

Oferty prosimy składać do 25 lipca 2019 r w zaklejonej kopercie w biurze Spółdzielni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15;00 z napisem:

„Konkurs na Prezesa Zarządu”

lub przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni.

Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu oraz wymaganych dokumentów są zamieszczone w „Regulaminie przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ząbkowicach Śląskich na stronie internetowej Spółdzielni http://www.gszabkowiceslaskie.pl/.

Regulamin Przeprowadzenia Konkursu na Prezesa Zarządu GS

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ulicy 1 Maja 25. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

3) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.